Kompas finansowy – Twój Ekspert finansowy

Kredyt dla firm

Jeśli Wasza firma nie posiada wystarczających środków własnych na rozwój przedsiębiorstwa to niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Kredyt dla firm to idealne rozwiązanie zarówno dla młodych przedsiębiorców oraz tych o ugruntowanej pozycji. Dla małych i średnich przedsiębiorstw najczęstszą formą zewnętrznego finansowania są kredyty i leasing. Aby zapewnić sobie płynność finansową dzięki terminowym wpływom zobowiązań od waszych klientów biznesowych warto pomyśleć również o faktoringu.

doświadczony doradca finansowy Kielce

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy spłacany w ratach kapitałowo-odsetkowych. Może być przeznaczony na zakup towarów, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, ale kredyt obrotowy można wziąć wyłącznie na spłatę nieprzeterminowanych zobowiązań. Kredyt dla firm można otrzymać w dwóch wariantach. Wariant pierwszy to kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (nazywany kredytem odnawialnym), a drugi to kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (nazywany kredytem na raty).

Kredyt dla firm w rachunku bieżącym

Obrotowy kredyt dla firm w rachunku bieżącym – czyli popularny kredyt odnawialny (rewolwingowy) – przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Umowę z bankiem na kredyt obrotowy odnawialny można przedłużyć dwukrotnie, więc sumarycznie takie zobowiązanie można otrzymać na 36 miesięcy. Żeby otrzymać kredyt rewolwingowy trzeba posiadać lub otworzyć rachunek firmowy w danym banku. Tego typu kredyt dla firm zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych bez konieczności składania dyspozycji uruchamiania kredytu, umożliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu – wystarczy spłata części lub całości kredytu.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny został stworzony dla przedsiębiorców działających na rynku, którzy mają już sprecyzowany i zaplanowany cel inwestycji. Uzyskane środki możesz przeznaczyć na zakup lub modernizację maszyn i urządzeń, wyposażenie, zakup lub budowę nieruchomości, technologie, realizację kontraktów lub po prostu na poszerzenie profilu działalności. Na rynku mamy kredyty inwestycyjne krótkoterminowe do jednego roku, średnioterminowe od roku do trzech lat oraz kredyty długoterminowe przyznawane nawet na okres 20 lat. Te ostatnie niosą za sobą pewne korzyści, jak możliwość wcześniejszej spłaty lub okresowa karencja w spłacie kredytu.


Kredyty inwestycyjne mogą być spożytkowane m.in. na zakup:

  1. maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do produkcji towaru,
  2. nieruchomości, które będą należeć do firmy,
  3. środków transportu,
  4. know-how, patentów, licencji oraz praw autorskich,
  5. sprzętu komputerowego oraz innych przedmiotów potrzebnych do świadczenia usług lub produkcji towaru.

Kredyt dla firm na start

Kredyt dla firm na Start jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących i dopiero powstających przedsiębiorstw – o kredyt dla nowej firmy możesz się ubiegać już pierwszego dnia po założeniu działalności. Może być uruchomiony w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym lub jako kredyt ratalny. Kredyt udzielany jest na podstawie przedstawionego przez Ciebie Biznes Planu i prognozowanych dochodów firmy.

Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski przeznaczony jest na finansowanie budowy nieruchomości mieszkalnych bądź komercyjnych, które będą przedmiotem sprzedaży. Jest to kredyt celowy i przeznaczony jest tylko dla tych firm, które zajmują się działalnością deweloperską. Najczęściej tego typu przedsięwzięcia realizowane są w ramach tzw. Spółki Celowej, choć nie jest to obligatoryjne. Przedmiotem kredytowania są najczęściej budynki mieszkaniowe wielorodzinne, osiedla budynków wielorodzinnych, apartamentowce, osiedla domów jednorodzinnych, powierzchnie komercyjne tj. usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane.

Faktoring

Faktoring jest obok kredytu najpopularniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od wystawcy faktury (faktoranta) nieprzeterminowanych wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktorant uzyskuje w ten sposób środki finansowe przed terminem płatności wynikającym z faktury (faktoring klasyczny). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury). Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność. Ponadto faktoring umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta (ryzyko to podejmuje faktor).

 

Rodzaje faktoringów:

  • Faktoring z regresem (niepełny)
  • Faktoring bez regresu (pełny)
  • Faktoring eksportowy
  • Faktoring odwrotny

Pożyczka hipoteczna dla firm

Pożyczka hipoteczna dla firm zostaje zabezpieczona hipoteką nieruchomości. Uzyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel swojego przedsiębiorstwa np. spłatę kredytu lub pożyczki, konsolidację zobowiązań firmowych, finansowanie nakładów, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na zakup lub modernizację sprzętu.