Finansowanie przedsiębiorstwa


Finansowanie przedsiębiorstwa


Jeśli Wasza firma nie posiada wystarczających środków własnych na rozwój przedsiębiorstwa to niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw najczęstszą formą zewnętrznego finansowania są kredyty i leasing. Aby zapewnić sobie płynność finansową dzięki terminowym wpływom zobowiązań od waszych klientów biznesowych warto pomyśleć również o faktoringu.

 

Kredyt Obrotowy

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy spłacany w ratach kapitałowo-odsetkowych. Może być przeznaczony na zakup towarów, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych. Kredyt obrotowy udostępniany jest zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym.

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Jest to limit w rachunku firmowym przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Limit w rachunku pozwoli Ci zapewnić płynności firmy. Kredyt ten zapewnia szybki dostęp do środków pieniężnych bez konieczności składania dyspozycji uruchamiania kredytu, umożliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu - wystarczy spłata części lub całości kredytu. Można go odnawiać na kolejny okres.

 

Kredyt Inwestycyjny

To kredyt stworzony dla przedsiębiorców działających na rynku, którzy mają już sprecyzowany i zaplanowany cel inwestycji. Uzyskane środki możesz przeznaczyć na zakup lub modernizację maszyn i urządzeń, wyposażenie, zakup lub budowę nieruchomości, technologie, realizację kontraktów lub po prostu na poszerzenie profilu działalności.

 

Kredyt Na Start

Kredyt Na Start jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących i dopiero powstających przedsiębiorstw – o kredyt dla nowej firmy możesz się ubiegać już pierwszego dnia po założeniu działalności. Może być uruchomiony w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym lub jako kredyt ratalny. Kredyt udzielany jest na podstawie przedstawionego przez Ciebie Biznes Planu i prognozowanych dochodów firmy.

 

Kredyt Deweloperski

Kredyt deweloperski przeznaczony jest na finansowanie budowy nieruchomości mieszkalnych bądź komercyjnych, które będą przedmiotem sprzedaży. Jest to kredyt celowy, i przeznaczony jest tylko dla tych firm, które zajmują się działalnością deweloperską. Najczęściej tego typu przedsięwzięcia realizowane są w ramach tzw. Spółki Celowej, choć nie jest to obligatoryjne. Przedmiotem kredytowania są najczęściej budynki mieszkaniowe wielorodzinne, osiedla budynków wielorodzinnych, apartamentowce, osiedla domów jednorodzinnych, powierzchnie komercyjne tj. usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane.

 

Leasing

Jest to forma finansowania, w której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy to niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa) oraz możliwość rozliczenia podatku VAT Podstawowe rodzaje leasingów:

  • Leasing Operacyjny (usługowy) - polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie przedmiotu inwestycyjnego. Czas ten jest zwykle krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy (amortyzacji). Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, zaś przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).
  • Leasing Finansowy (kapitałowy) - polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Leasingodawcy, i to on amortyzuje go. Przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest porównywalny do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem „pożyczki” nie jest gotówka, a środek trwały.
  • Leasing Zwrotny - występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki. Przykładowo kupując samochód za gotówkę, a następnie oddając go w leasing zwrotny odzyskamy od firmy leasingowej wydane na zakup auta pieniądze.

 

Pożyczka hipoteczna dla firm

To pożyczka, w której głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Uzyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel np. spłatę kredytu lub pożyczki, finansowanie nakładów, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego, zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów.

 

Faktoring

Faktoring jest obok kredytu najpopularniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od wystawcy faktury (faktoranta) nieprzeterminowanych wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktorant uzyskuje w ten sposób środki finansowe przed terminem płatności wynikającym z faktury (faktoring klasyczny). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury). Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność. Ponadto faktoring umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta (ryzyko to podejmuje faktor). Rodzaje faktoringów:

  • Faktoring z regresem (niepełny)
  • Faktoring bez regresu (pełny)
  • Faktoring eksportowy
  • Faktoring odwrotny